Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

 Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U.  z 2019r. poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe

wolne stanowisko urzędnicze została wybrana:

- Pani Katarzyna Wachowicz zamieszkała w Woli Mrokowskiej.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Wachowicz  wykazała się znajomością przepisów wymaganych do pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem  zawodowym w pracy związanej z księgowością w związku

z powyższym otrzymała wysoką ilość punktów w ocenie komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIASECZNIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Księgowy

w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Liczba i wymiar etatu - 1 (1 pełny etat)

 

 1.  Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego  wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. w zakresie kwalifikacji: min. wykształcenie  wyższe ekonomiczne;
  4. w zakresie doświadczenia: co najmniej 5 lat stażu pracy w księgowości.  
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła obsługa komputera m. in. w zakresie MS Office i innych urządzeń biurowych;
  2. znajomość przepisów:
   1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych,
   2. Ustawy o finansach publicznych,
   3. Ustawy o rachunkowości,
   4.  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   5. Ustawy o ochronie danych osobowych;
  3. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym;
  4. umiejętność interpretacji przepisów, analitycznego myślenia, pracy w zespole;
  5. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 1. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetowych

( przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania, ich dekretacja, wczytywanie danych do komputera, ich księgowanie );

 1. obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz STD;
 2. sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb statystyki;
 3. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi;
 4.  bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie.

 

 1. Informacja  o warunkach  pracy na stanowisku:
  1. forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy, docelowo na czas  nieokreślony,                     na stanowisku  księgowy  (zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych), początek zatrudnienia druga połowa listopada  2020r.;
  2.  wymiar czasu pracy – pełny etat;
  3.  miejsce pracy – Powiatowy Urząd  Pracy  w  Piasecznie, Dział Finansowo - Księgowy,  

ul. Czajewicza 2/4 , 05-500 Piaseczno;

 1.  stanowisko administracyjno – biurowe, opracowywanie dokumentów, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty (opatrzone datą i podpisane własnoręcznie):
  1. CV i list motywacyjny (m. in. z informacją o obywatelstwie i znajomości języków obcych);
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy);
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, doświadczenie, znajomość języków obcych,  znajomość języka polskiego ( jeśli jest wymagane)  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;  
  4.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że kandydat nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania na stronie http://bip.puppiaseczno.com/bi1/nabor-na-wolne-stanowis/nabory-aktualne).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :

„dotyczy naboru na stanowisko księgowy”

należy  składać w terminie do dnia 9 listopada 2020r. do godz. 15:00 w urnie na korespondencję, wejście główne  Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty,  które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzieli: Renata Kiljan  tel. 022) 22 4842663.

 

 1. Pozostałe informacje o naborze:
  1. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji złożonych ofert i ustala listę kandydatów, którzy

 spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze;

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne  są  indywidualnie informowani o terminie i miejscu   rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien posiadać dowód osobisty oraz oryginały dokumentów załączonych do aplikacji;
 3. Zgodnie z art. 13 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz.U. z 2019 r.  poz. 1282), informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze;
 4. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie (www.piaseczno.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie (www.piaseczno.praca.gov.pl) a także  na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4.
 1. Klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, adres siedziby 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jest Pani Renata Kiljan kontakt pod numerem tel. 224842663  lub adresem email: iodo@piaseczno.praca.gov.pl;
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1320) oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1282) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa;
 5. Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Dane wybranego kandydata będą włączone do akt osobowych pracownika. Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

                                                                                                                                              

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W PIASECZNIE 

DANUTA ŚWIETLIK

Metryka strony
Data publikacji : 29.10.2020
Data modyfikacji : 18.01.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Baniak
Autor :
Liczba wejść: 277