Deklaracja dostępności

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami:

HTML 5

WCAG 2.1 (poziom AA)

 

Zgodność z prawem

Serwis internetowy spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Serwis spełnia także zapisy dokumentów:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Dostępność

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Wiśniewski, admin@piaseczno.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 48 42 667. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl


 

Dostępność architektoniczna


Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie znajduje się przy ul. Czajewicza 2/4.
Do obiektu można dojść ul. Czajewicza, oraz ul. Nadarzyńską (z centrum od ul. Kościuszki oraz od strony przeciwnej – od ronda przy ul. Wojska Polskiego).
W pobliże obiektu można dojechać komunikacją publiczną; liniami:
do przystanku Nadarzyńska 01: 724, L –32, L -52
do przystanku Nadarzyńska 02:
724, L – 2, L – 3, L – 5, L - 13, L – 17, L – 19, L – 32, L – 52
Można dotrzeć w pobliże urzędu, od Stacji PKP (PKP Piaseczno 02): L – 2, L – 3, L – 5, L – 13, L – 17, L – 19, L – 32, L – 52.
 

Połączenia mogą ulegać zmianie. Prosimy o bieżące weryfikowanie informacji na stronie Zarządu Transportu Drogowego!!!

Lokal zajmowany przez urząd pracy znajduje się na trzech kondygnacjach budynku, posiada klatkę schodową.
Budynek jest również wyposażony w windę osobową dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych (oznakowanie alfabetem Braille'a) oraz posiada plany tyflograficzne; plan na parterze ma GEOznaczniki systemu GMark - bezpłatna aplikacja do pobrania na Google Play i Apple Store.

Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa od ul. Czajewicza, dwa od tyłu budynku, od strony parkingu- od ul. Nadarzyńskiej.
Od parkingu do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
Przez wejście główne od strony ul. Czajewicza – oznaczone jako wejście A istnieje również możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (nachylenie powierzchni).
Przy drzwiach znajduje się dodatkowo dzwonek alarmowy.

Na parkingu przed budynkiem od strony Nadarzyńskiej  wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  
Stanowiska postojowe są oznakowane znakiem poziomym, nie są wyposażone w parkometry.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego (wejścia A) znajduje się Informacja (pokój nr 1- Sala Obsługi).
Następnie w pokoju nr 3 znajduje się stanowisko do spraw osób z niepełnosprawnością. Stanowisko jest wyposażone w pętlę indukcyjną, (kontakt telefoniczny 22 48 42 635, mail: m.stachowicz@puppiaseczno.com).
Po lewej stronie od wejście głównego znajdują się udostępnione dla klientów infokioski z pętlami indukcyjnymi oraz wyposażone w klawiaturę z wytłoczeniami alfabetu Braille'a

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w Piasecznie oferuje usługę Wideotłumacza dla osób głuchych. Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać. Wideotłumacz znajduje się w Informacji urzędu – sala Nr 1 parter.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną urząd udostępnia przewodnik przygotowany w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.W lokalu, na każdej kondygnacji są łazienki dla osób z niepełnosprawnościami z dzwonkiem alarmowym.
Dla osób które niekomfortowo czują się wśród większej liczby osób, w miejscu gdzie narażone są na wiele bodźców – dla osób ze spektrum Autyzmu, zespołem Aspargera czy dla osób słabosłyszących, Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie umożliwia załatwienie spraw w pokoju cichej obsługi.
Aby skorzystać z możliwości takiej formy obsługi, wystarczy zgłosić taką chęć  osobiście w pokoju nr 3 na parterze lub telefonicznie dzwoniąc na jeden z poniżej wymienionych  numerów telefonu:
22 48 42 635 pokój 3 parter
22 48 42 631 Rejestracja
22 48 42 633 Sekretariat


W przypadku problemów dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzta Stachowicz m.stachowicz@puppiaseczno.com tel. (22) 4842 635


W przypadku problemów dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Stachowicz m.stachowicz@puppiaseczno.com tel. (22) 4842 635


Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że każdy ma prawo poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, natomiast tylko osoba ze szczególnymi potrzebami albo jej przedstawiciel ustawowy może wnioskować o zapewnienie dostępności.
Wniosek o zapewnienia dostępności - powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeśli dotyczy

Można skorzystać z przygotowanego wzoru wniosku, albo napisać go samodzielnie.
Wniosek o zapewnienie dostępności można:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres:  05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4
 2. złożyć w sekretariacie PUP Piaseczno pok. 9  piętro I
 3. wysłać faksem pod nr 22 48 42 689
 4. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www. epuap.gov.pl)
 5. przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.stachowicz@puppiaseczno.com


Zapewnienie dostępność, w zakresie określonym we wniosku jest realizowane niezwłocznie nie później jednak niż do 14 dni od dnia złożenia wniosku W sprawach trudnych wniosek realizujemy w terminie do 2 miesięcy.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w/w terminie to PUP Piaseczno niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku PUP Piaseczno obowiązany jest przedstawić uzasadnienie i zaproponować rozwiązanie alternatywne.
Jeżeli Powiatowy Urząd Pracy nie zapewni dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej i nie wskaże innych, wygodnych form kontaktu można złożyć skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Adres:
Sekretariat Prezesa zarządu PFRON
Al. Jana Pawła II 13. 00- 828 Warszawa
Tel. 22 50 55 285

Przepisy:

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

 

Pliki do pobrania

informacja o braku dostępności (doc)
informacja o braku dostępności (pdf)
wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (doc)
wniosek o zapewnienie dostępność cyfrowej (pdf)
Wniosek o zapewnienie dostępności (doc)
Wniosek o zapewnienie dostępności (pdf)