Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Witamy na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.

Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie są miejscem prezentacji działań i organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie działa w ramach zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn.zm.).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczynskiego i wchodzi w skład administracji zespolonej.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje zadania statutowe, a w szczególności:

  1. udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  2. rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy;
  3. przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia;
  4. inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy oraz projekty lokalne i inne działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
  5. wdraża instrumenty rynku pracy;
  6. inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno
Mapa Lokalizacja Dojazd

tel. 22 48 42 678
22 48 42 663

fax 22 48 42 689

NIP 123 12 50 393
REGON 016183703

Godziny pracy urzędu:
8:00 - 16:00
Godziny przyjęć interesantów: 8:30 - 15:00

e-mail:dla interesantów lub sekretariat