VII. Utrata statusu poszukującego pracy

(art. 33 ust. 4a)

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

  1. Nie utrzymuje kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określona w ustawie (na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy),
  2. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa),
  3. Nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy (na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia),
  4. Złożyła wniosek o rezygnacje z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy (na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia).

    W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia (art. 33 ust. 4c ustawy)
Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 1253