VI. Utrata prawa do zasiłku

Bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie, gdy:

 1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do prac lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - zasiłek nie przysługuje przez okres wymieniony w części III pkt 5 a-c niniejszej informacji (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy),
 2. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie - zasiłek nie przysługuje przez okres wymieniony w części III pkt 5 a-c niniejszej informacji (art. 75 ust. 1 pkt 1 a ust. 2 pkt 1 ustawy),
 3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy),
 4. 4zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  -zasiłek nie przysługuje przez okres 90-dni (art. 75 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 2 ustawy),
 5. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia

  - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy),
 6. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej

  - zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy),
 7. otrzymał odszkodowanie, za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

  - zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 4 ustawy),
 8. odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy).

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okresy nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w pkt 1 ppkt 1-9 niniejszej informacji oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust. 4 ustawy).

Bezrobotni powyżej 50 roku życia (art. 49 pkt 3 ustawy), po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełniają warunki do nabycia tego świadczenia określone w odrębnych przepisach (art. 58 ustawy).

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w części VI pkt 1 i 2.

 

Przepisy o których mowa w części VI pkt 4 stosuje się w przypadku:

- powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,

 • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

W przypadku, gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy (tj. państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi), decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do zasiłku (art. 33 ust. 4f ustawy).

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia (art. 41 ust. 1b ustawy).

Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 1606