Zestaw dokumentów wymaganych przy rejestracji

ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY REJESTRACJI (ORYGINAŁY)

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt czasowy lub stały
 2. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały (w przypadku braku dowodu osobistego lub braku takiej informacji w dowodzie osobistym ) lub WAŻNE potwierdzenie  o wymeldowaniu z pobytu stałego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym
 3. świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych szkoleniach
 4. wszystkie świadectwa pracy (wraz z wypowiedzeniem z ostatniego zakładu pracy) oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień
 5. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac- w przypadku posiadania przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 6. potwierdzenie z ZUS-u okresu przebywania na zasiłku: chorobowym, rehabilitacyjnym, macierzyńskim z podstawą wymiaru jego naliczania - przypadku przebywania na w/w zasiłku po ustaniu stosunku pracy
 7. orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku posiadania grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności
 8. decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy - w przypadku płatnej grupy inwalidzkiej
 9. potwierdzenie  z ZUS-u okresu  pobierania renty – w przypadku pobierania renty w 18 miesiącach przed rejestracją
 10. dokument potwierdzający przychody – w przypadku uzyskiwaniu przychodów innych niż z zatrudnienia
 11. dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z ostatnich 18 m-cy (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)
 12. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia i o odprowadzanych składkach ZUS - w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)
 13. w przypadku braku informacji w CEIDG decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczych z ewidencji lub wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej
 14. potwierdzenie z ZUS-u w jakim okresie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy z podstawą wymiaru składki
 15. książeczka wojskowa - w przypadku odbytej służby wojskowej
 16. nakaz płatniczy z gminy - w przypadku bycia właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego
 17. akty urodzenia oraz PESELE dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
 18. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – w przypadku zgłaszania dziecka ze stopniem niepełnosprawności do ubezpieczenia zdrowotnego
 19. dowód osobisty współmałżonka (decyzja z Urzędu Skarbowego lub PIT) - w przypadku zgłaszania współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego
 20. dokument potwierdzający zmianę stanu cywilnego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym (akt małżeństwa, orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie)
 21. w przypadku rejestracji cudzoziemca - paszport, karta pobytu, PESEL, potwierdzenie zameldowania, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i okresy zatrudnienia przetłumaczone na język polski
 22. świadectwo zwolnienia - w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności
 23. dokument potwierdzający wykonywanie pracy w okresie pozbawienia wolności wraz z potwierdzeniem wynagrodzenia brutto (z wyszczególnieniem każdego miesiąca) - w przypadku pracy w okresie pozbawienia wolności
Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Data modyfikacji : 21.04.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2216