Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup artykułów biurowych o wartości poniżej 30 000 euro

Piaseczno, dnia 06.10.2020 r.

Znak sprawy: DAG-2711-T5-3 /MJ/2020

                  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i zakup artykułów biurowych dla PUP w Piasecznie o wartości poniżej 30 000 euro

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

ul. Czajewicza 2/4 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu i dostawy artykułów  biurowych PUP w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

 

 1. Zakup i dostawa artykułów biurowych które dostarczane będą w zamówieniach cząstkowych przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej elektronicznej  na koszt dostawcy według cen jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy;

Zamówione artykuły biurowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego

przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie.

 1. Zamówione artykuły winny być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność;
 2. Termin dostawy  1 dzień  roboczy od daty złożenia zmówienia.
 3. Szczegółowy opis zamówienia stanowi formularz rzeczowo cenowy załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ogólno dostępny aktywny formularz zamówień  dający możliwość dokonania zakupu drogą elektroniczną- poprzez wpisanie numeru katalogowego, wskazania miejsca dostawy oraz przejrzenia (wizualizacja artykułów biurowych) pełnej oferty Wykonawcy dając możliwość dokonania zakupu artykułu biurowych nie przewidzianych w formularzu oferty załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Ilość i rodzaj artykułów określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego ma charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego   zobowiązania do zakupu artykułów w podanych ilościach, a po stronie Wykonawcypodstaw do wysuwania roszczeń w przypadku zakupu artykułów w ilościach mniejszych lub większych niż szacunkowe. Określony rodzaje i ilości poszczególnych artykułów w ramach umowy  mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilości oraz /lub rodzaj artykułów biurowych nie stanowią podstawy do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zakupy faktycznie dokonane;

 

III Zasady dokonywania rozliczeń

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do 5-go dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi fakturę za dostawy z podziałem na rodzaj i ilość dostarczonych artykułów biurowych. Zapłata za dostarczone artykuły biurowe  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury

 

        IV.    Termin realizacji zamówienia:

           Od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2021 lub do wykorzystania kwoty określonej w zamówieniu

 

 V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz rzeczowo cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do   

            zapytania ofertowego,

b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 1. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)
  1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia               podwykonawcom.
  4. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły  były fabrycznie nowe i pochodziły z   oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
  8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
  9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

        ,,Na zakup i dostawę artykułów  biurowych  dla PUP w Piasecznie”

 

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania beza podania przyczyn

 VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 13.10.2020 r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, w dniu                      

       14.10.2020 r. o godzinie 830.

 1. Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 2. Osoby do kontaktu :  Renata Kiljan tel. 22 7376211 - merytorycznie

                                       Magdalena Jankowska  tel. 22 7376218 – formalno-prawnie

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

łączna cena ofertowa (brutto) - 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

        C = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

VIII Wykaz załączników

 

Formularz ofert - Zał. nr 1,

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 06.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 79