Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych o wartości poniżej 30 000 euro

         Piaseczno, dnia 08.12.2020 r.

Znak sprawy: DAG-2711-T8-3/MJ/2020

 

                                                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usług medycznych o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

ul.Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług medycznych w zakresie badań osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracowników PUP  w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2021r.

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

 1. Świadczenie usług medycznych dla  pracowników PUP Część I:

a) świadczenie usług medycznych dla  pracowników PUP w Piasecznie w tym badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych, kontrolnych wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2020r. Poz. 1320 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.) dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych użytkujących monitor powyżej 4 godzin i pracowników decyzyjnych;

b) wykonaniu badań dla osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych;

c) wydawaniu zaświadczeń lekarskich, w których zostanie określony rodzaj okularów korekcyjnych (szkieł korekcyjnych) pracownikom zatrudnionym przy komputerze celem przedłożenia w zakładzie optycznym;

d)wykonywanie badań laboratoryjnych (morfologia, OB, mocz badanie podstawowe) wszystkim pracownikom PUP w ramach badań lekarskich przed konsultacją lekarza medycyny pracy.

2.     Świadczenie usług medycznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Część II  w tym badań profilaktycznych  wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2020 poz. 1409 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 26      czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2020r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

 1. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pośrednik pracy;
 2. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pracownik administaryjno-biurowy;
 3. wykonanie badań wstępnych na stanowisko fryzjer;
 4. wykonanie badań wstępnych na stanowisko technik dentystyczny;
 5. wykonanie badań wstępnych na stanowisko serwisant urządzeń drukujących;
 6. wykonanie badań wstępnych na stanowisko lekarz weterynarii;
 7. wykonanie badań wstępnych na stanowisko kasjer/sprzedawca;
 8. wykonanie badań wstępnych na stanowisko monter/elektromonter;
 9. wykonanie badań wstępnych na stanowisko magazynier;
 10. wykonanie badań wstępnych na stanowisko mechanik samochodowy /lakiernik;
 11. wykonanie badań wstępnych na stanowisko kierowca;
 12. wykonanie badań wstępnych na stanowisko doradca klienta;
 13. wykonanie badań wstępnych na stanowisko kosmetyczki;
 14. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pracownik sklepu obsługi internetowego;
 15. wykonanie badań wstępnych na stanowisko spedytor /logistyk;
 16. wykonanie badań wstępnych na stanowisko ogrodnik;
 17. wykonanie badań wstępnych na stanowisko specjalista ds. turystyki;
 18. wykonanie badań wstępnych na stanowisko młodszy specjalista ds. zatrudnien i szkoleń;
 19. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pakowacz;
 20. wykonanie badań wstępnych na stanowisko murarz/tynkarz;
 21. wykonanie badań wstępnych na stanowisko recepcjonista;
 22. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pomocnik stalarza;
 23. wykonanie badań wstępnych na stanowisko kelnera/ki/gastronomia;
 24. wykonanie badań wstępnych na stanowisko grafika komputerowego;
 25. wykonanie badań wstępnych na stanowisko bibliotekarza;
 26. wykonanie badań wstępnych na stanowisko pracownika budowlanego;
 27. wykonanie badań wstępnych na stanowisko kucharza;
 28. wykonanie badań wstępnych na stanowisko elektryka;
 29. wykonanie badań wstępnych na stanowisko inspektora weterynarii;
 30. wykonanie badań wstępnych na stanowisku spedytor drogowy;
 31. wykonywanie badań wstępnych,  kwalifikacja wstępna  dla  osób wykonujących transport drogowy:

-prawo jazdy kategorii C

-prawo jazdy kategorii C+E

-prawo jazdy kategorii D;

ff )badania wstępne dla operatorów:

-koparko-ładowarki wszystkie typy

-koparki wszystkie typy

-ładowarki wszystkie typy;

gg) badania wstępne dla operatorów

-wózków jezdniowych wszystkie typy

-widłowych wszystkie typy;

hh)badanie okresowe dla osób wykonujących transport drogowy;

ii)kwalifikacja wstępna  dla osób wykonujących transport drogowy;

jj) wykonanie badań wstępnych na stanowisko spawacza.

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Jeżeli do wystawienia któregokolwiek z zaświadczeń czy orzeczeń lekarskich jest wymagane dodatkowe specjalistyczne badanie lekarskie, wymagające skierowania do innego specjalisty, np. neurologa, laryngologa itd. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie ogólnych usług lekarskich- badań z zakresu medycyny pracy, winien skierować bezrobotnego na wymagane badania, po czym wystawić odpowiedni dokument stwierdzający przeciwwskazania lub ich brak do wykonywania pracy. Wynagrodzenie za kompleksowe badania następuje na konto Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym cennikiem usług;
 2. Zamawiający informuje, że rodzaje badań i konsultacji podane w formularzu oferty mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach zamówienia wykonania przez Wykonawcę innych badań zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Zamawiający informuje, że podane ilości osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracowników PUP w formularzu oferty są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Nie mogą stanowić podstaw do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług;
 4. Z uwagi na zapewnienie ułatwionego dostępu do usług zdrowotnych dla osób z całego powiatu Piaseczyńskiego  Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował przez cały okres trwania umowy minimum 2 placówkami wykonywania badań z których pierwsza znajdować będzie się  na terenie Piaseczna, a druga w promieniu 20 km od siedziby PUP w Piasecznie przy  ul. Czajewicza 2/4;
 5.  Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wykonania badań niezwłocznie po zgłoszeniu się do niego osoby skierowanej przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych;
 6. Wykonawca zapewni świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia minimum 3 razy w tygodniu, od godziny 8:00, minimum do godziny 18:00 przez cały okres trwania umowy;
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia w pełnym zakresie, posiadających odpowiednie uprawnienia skutkujące wydaniem stosownego zaświadczenia lekarskiego;
 8. W przypadku nieobecności osób przewidzianych do realizacji zamówienia z powodu choroby, urlopu lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zapewni zastępstwo. Osoba wyznaczona do zastępstwa musi posiadać odpowiednie uprawnienia;
 9. Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wystawieniem stosownego dokumentu ( np. zaświadczenia, orzeczenia) w myśl obowiązujących przepisów w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy.
 10. W przypadku braku zachowania terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów o czas niezbędny do prawidłowej realizacji badań lekarskich wraz z wydaniem stosownego zaświadczenia końcowego;

Do takich przypadków należą min:

a) zgłoszenie się osoby w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie badań lub

    niezgłoszenie się osoby na wyznaczony przez Zamawiającego lub Wykonawcę

    termin badań,

b) sytuacje, w których przeprowadzenie badań lekarskich, oraz wydanie stosownego

    zaświadczenia jest uzależnione od konieczności dodatkowych badań, których nie

    można było przewidzieć;

11. Zamawiający nie pokryje kosztów badań, które zostały przeprowadzone, a ich wykonanie nie było wymagane na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego;

12. W przypadku źle przeprowadzonych badań lub wystawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści Wykonawca ma obowiązek ponownie przeprowadzić dane badania na własny koszt lub/i wystawić prawidłowe przedmiotowo zaświadczenie;

13. Wykonawca zobowiązując się do przeprowadzenia dokumentacji medycznej skierowanych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się zapewnić, że dane zawarte w dokumentacji medycznej objęte są tajemnicą zawodową oraz służbową i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów;

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

15. Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie  istotne postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

16. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania zasad o ochronie danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2019 r. poz.1781)

 

III Zasady dokonywania rozliczeń

 

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do 5-go dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury za usługi z podziałem na rodzaj i źródła finansowania ( EFS POWER staż, EFS POWER szkolenie, EFS RPO WM staż, EFS RPO WM szkolenie, Fundusz Pracy staż, Fundusz Pracy szkolenia, Budżet/Pracownicy PUP oraz inne) wraz z protokołem odbioru usług badań lekarskich stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz  specyfikacją stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.  Zapłata należności wynikającej z faktur będzie regulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturach w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych  faktur  zgodnie ze wzorem:

Sprzedawca- firma

Odbiorca- Powiatowy Urząd Pracy

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4

 

     IV. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01. 2021 r.  przez kolejne 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości oferty.

 

 V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do   

            zapytania ofertowego;

b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 1. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę);
 1. aktualny cennik usług medycznych obowiązujący przez cały okres trwania umowy.

e)  wykaz placówek na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i okolic

 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
 6. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

              „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych  w PUP w Piasecznie oraz pracowników PUP”

 

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12) Procedura Udzielenia zamówienia publicznego w każdej części może być unieważniona na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn

 VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 14.12.2020r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, w dniu                      

15.12.2020 r. o godzinie 800.

 1. Osoba do kontaktu: Magdalena Jankowska  tel.  22 4842668                             

                                Ewa Baniak tel. 22 4842669

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą należy wyliczyć według formularza oferty. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

łączna cena ofertowa (brutto) - 100%

 

Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o powyższe kryterium wyliczona zostanie według wzoru:

 

Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

        C = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

VIII Wykaz załączników

Formularz ofert - Zał. nr 1,

Protokół odbioru usług badań lekarskich – Zał. nr 2,

Specyfikacja do faktur – Zał. nr 3

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 08.12.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 92