Zapytanie ofertowe na dostawę 5 komputerów z oprogramowaniem, 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla PUP w Piasecznie o wartości poniżej 30 000 euro

            Piaseczno, dnia 14.10.2020 r.

 

Znak sprawy: DAG-2711-T-7-3/MJ/2020                                     

 

                                                                                            

                                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę 5 komputerów z oprogramowaniem , 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem  dla 

 PUP w Piasecznie  o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

ul. Czajewicza 2/4 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla PUP  w Piasecznie

 

 

1. Specyfikacja techniczna komputera  (all in one) z oprogramowaniem - minimalne wymagania:

 

Fabrycznie nowy, min. 3 lata gwarancji on-site (u klienta na miejscu)

 

System operacyjny: Windows 10 Pro 64 Bit

 

Pakiet Office: minimum pakiet Microsoft Office Small Business PL z pełną licencją (nie licencja próbna)

 

Model procesora: Intel Core i5 lub Intel Core i7

 

Liczba rdzeni procesora: min. 6 rdzeni

 

Taktowanie  maksymalne procesora: 3.8 GHz lub wyżej

 

Pamięć RAM: 8GB 

 

Maksymalna pojemność pamięci RAM: 32 MB

 

Typ pamięci: DDR-4 DIMM

 

Liczba banków pamięci: 2

 

Dysk Twardy: SSD / M2 o pojemności min. 256GB

 

Napęd optyczny: Tak, DVD-RW

 

Karta Graficzna Rodzaj karty graficznej: zintegrowana

 

Model karty graficznej: Intel® UHD Graphics 630

 

Pamięć karty graficznej: współdzielona

 

Matryca Przekątna ekranu: 23” do 27"

 

Rozdzielczość (px): FHD (1920x1080)

 

Powłoka matrycy: Matowa

 

Technologia matrycy: WVA

 

Parametry ekranu: format obrazu 16:9, kontrast 1000:1, 250 cd/m2, szeroki kąt patrzenia, bezkrawędziowy

 

Bezpieczeństwo: Kensington Lock, Trusted Paltform Module (TPM)

 

Certyfikaty: EnergyStar, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certfication

 

Porty:

3 x USB 3.1 , 3 x USB 2.0, Combo Audio ,

min. 1 x HDMI wejście, min. 1 x HDMI wyjście, Rj-45

 

Komunikacja:

 1. Bluetooth min. 4.0, WI-FI 802.11c, Lan  10/100/1000 Mbps

 

Multimedia:

 1. Kamerka internetowa min. 720p
 2. wbudowany mikrofon
 3. karta dzwiękowa High Definition Audio, 2 głośniki min. 2 x 3W

 

W zestawie : klawiatura, mysz, zasilacz

 

2. Specyfikacja techniczna komputera przenośnego z oprogramowaniem - minimalne wymagania:

 

 

Fabrycznie nowy, min. 3 lata gwarancji,

 

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-Bit

 

Pakiet office: Microsoft Office Home and Business wersja PL (pełna nieograniczona licencja – nie próbna)

 

Przekątna ekranu: 15,0 - 17,5”

 

Typ procesora: Intel Core  i5 1035G1 lub Intel Core i7 10700K

 

Liczba rdzeni procesora: minimum 4 rdzenie i 8 wątków

 

Taktowanie  procesora: 3.6 GHz lub więcej

 

Pamięć RAM 8GB DDR4

 

Maksymalny obsługiwany RAM: 32GB

 

Dysk Twardy: 256GB SSD lub M.2 z możliwością montażu dodatkowego dysku M.2

 

Szybkość znamionowa: 3200 MHz

 

Technologia podświetlenia: LED

 

Współczynnik kształtu obrazu: 16:9

 

Rozdzielczość: min. FHD (1920x1080)

 

Audio video i bezpieczeństwo:

 

 1. Gniazdo blokady bezpieczeństwa typu Noble Wedge
 2. Aluminiowa pokrywa matrycy
 3. Obsługa RAID
 4. Szyfrowanie TPM
 5. Możliwość zabezpieczenia linką
 6. Kamerka z wbudowaną zaślepką
 7. Dźwięk: głośniki stereo, wbudowane 2 mikrofony

 

 

Klawiatura podświetlana: Tak

 

Klawiatura numeryczna: Tak

 

Złącza:

min. 2 x USB 3.1 gen 1

1 x HDMI 1.4

1 x USB Typu C

1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

1 x Rj-45 (LAN)

czytnik kart pamięci micro SD

 

Komunikacja:

 1. 802.11a/b/g/n/ac moduł Bluetooth
 2. WI-FI
 3. Lan  10/100/1000 Ethernet

 

Czytnik kart pamięci: Tak (mico SD)

 

Czytnik linii papilarnych: Tak

 

         III Zasady dokonywania rozliczeń

Zapłata za dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego     

wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem    

mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury

 

 

        IV.     Termin realizacji zamówienia:

           Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

 

 V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty
  1. wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do    zapytania ofertowego
  2. Certyfikat ISO9001 dla producenta
  3. Deklaracja zgodności CE producenta ( nie dotyczy oprogramowania)
  4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
  5. aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
  6. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)
 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  był fabrycznie nowy i pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
 8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

              ,, Dostawa 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla PUP w Piasecznie''

 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania beza podania przyczyn

 VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie    w Sekretariacie do dnia 21.10.2020r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, w dniu  22.10.2020 r. o godzinie 900.
 3. Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 4. Osoby do kontaktu :  Karol Wiśniewski tel. 22 4842667 - merytorycznie

                                       Magdalena Jankowska  tel. 22 4842668– formalno-prawnie

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

łączna cena ofertowa (brutto) - 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

        C = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

VIII Wykaz załączników

 

Formularz ofert - Zał. nr 1,

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 140