Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż żaluzji o wartości poniżej 30 000 euro

Piaseczno, dnia 17.06.2020r.

Znak sprawy: DAG-2711-T 4-3 /MJ/2020

                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  dostawę  i montaż żaluzji

dla  PUP w Piasecznie poniżej 30 000 euro.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

165 sztuki żaluzji -  25 mm Aluminiowa Standard  lamele wykonane z wysokiej klasy stopu aluminium i magnezu, lakierowane piecowo w kolorze 7010P 9 ( lub zbliżonym)

 • szerokość lamel 25 mm, grubość lamel min. 0,20mm
 • 8% perforacji
 • zatrzaskowe mechanizmy hamulca i pokrętła wkomponowane w górną rynnę
 • górne i dolne rynny stalowe lakierowane piecowo w kolorach zbliżonych do koloru lamel
 • rynna dolna otwarta w kształcie litery "U"
 • drabinki i sznurki wykonane z najwyższej jakości poliestru barwione w kolorach zbliżonych do koloru lamel
 • stalowe linki prowadzenia bocznego w oplocie PCV
 • listwa maskująca rynnę górną zintegrowana/vario – kolor RAL9006
 • montaż żaluzji

Ilości i wymiary żaluzji zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

 

III Zasady dokonywania rozliczeń

      Zapłata za świadczoną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego      wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem    mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury

 

        IV.     Termin i miejsce realizacji zamówienia:

           Dostawa wraz z usługą montażu  będzie realizowana w terminie 14 dni od daty podpisania   

           umowy w nowej  siedzibie PUP w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4

 

 

a) V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do   

            zapytania ofertowego,

b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 1. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)
  1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia                

    podwykonawcom.

 1. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  był fabrycznie nowy i pochodził z             

    oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 3. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
 4. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

        ,,Na dostawę i montaż  żaluzji w PUP w Piasecznie”

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania beza podania przyczyn.

  VII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 23.06.2020r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 830.
 3. Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 4. Osoby do kontaktu :  Ewa Baniak tel. 22 7376218 – merytorycznie

Magdalena Jankowska  tel. 22 7376218 – formalno-prawnie

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

IX.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

łączna cena ofertowa (brutto) – 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

      Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

 C = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

        Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

b)X. Wykaz załączników

Formularz ofert - Zał. nr 1,

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 17.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 197