Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup druków o wartości poniżej 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                        Piaseczno, dnia 09.03.2020 r.

Znak sprawy: DAG-2711-T 3-3 /MJ/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i zakup druków dla PUP w Piasecznie o wartości poniżej 30 000 euro

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu i dostawy druków dla PUP w Piasecznie przy ul. Szkolnej 20

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

 

 1. Zakup i dostawa druków które dostarczane będą w zamówieniach cząstkowych przez Zamawiającego. Zamówienia dokonywane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej, pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Koszt dostawy druków według cen jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy leży po stronie Wykonawcy.
 2. Zamówione druki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
 3. Zamawiający wymaga aby w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczał druki z zaktualizowanymi na bieżąco aktami prawnymi. Aktualizacja aktów prawnych przez cały okres trwania umowy leży po stronie Wykonawcy.
 4. Termin dostawy do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
 5. Szczegółowy opis zamówienia stanowi formularz rzeczowo cenowy załącznik nr  1 do zapytania ofertowego:
 6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przedstawi skany wymaganych w zamówieniu druków.
 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej  gwarancji na dostarczone druki.
 8. Ilość i rodzaj druków określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

ma charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego

            zobowiązania do zakupu druków w podanych ilościach, a po stronie Wykonawcy

podstaw do wysuwania roszczeń w przypadku zakupu druków w ilościach mniejszych lub większych niż szacunkowe. Określony rodzaje i ilości poszczególnych druków w ramach umowy  mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilości oraz /lub rodzaj druków nie stanowią podstawy do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za druki faktycznie dostarczone

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy  druków co jest ściśle  

związane ze zmianą  lokalizacji Powiatowego Urzędu Pracy w trakcie trwania umowy o  czym poinformuje Wykonawcę na  piśmie nie później niż  na 14 dni przed planowaną   zmianą   lokalizacji urzędu. (siedziba   PUP będzie w obrębie  Piaseczna)

 

III Zasady dokonywania rozliczeń

 

Wykonawca każdorazowo  wystawi fakturę VAT zawierającą zestawienie ilościowo-wartościowe za dostarczone druki. Zapłata za każdorazową dostawę  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury

 

 

        IV.    Termin realizacji zamówienia:

           Od dnia 01.04.2020 r.  do 31.12.2021r.  lub do wyczerpania wartości  umowy.

 

 V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz rzeczowo cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do   

            zapytania ofertowego,

b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 1. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)
  1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia               podwykonawcom.
  4. Zamawiający wymaga aby dostarczone druki  były fabrycznie nowe i pochodziły z   oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
  8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
  9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

        ,,Na zakup i dostawę druków  dla PUP w Piasecznie”

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4.  Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn

 VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 17.03.2020 r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, w dniu                      

18.03.2020r. o godzinie 830.

 1. Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 2. Osoby do kontaktu :  Renata Kiljan tel. 22 7376211 - merytorycznie

                                       Magdalena Jankowska  tel. 22 7376218 – formalno-prawnie

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

łączna cena ofertowa (brutto) - 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

        C = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

VIII Wykaz załączników

 

Formularz ofert - Zał. nr 1,

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 09.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 265