Zapytanie oferowe na wykonanie usługi odnowienia 55 licencji antywirusowego Webroot , zakup 5 licencji oprogramowania antywirusowego Webroot oraz odnowienia subskrypcji dwóch urządzeń Fortigate, 30E oraz 70D, 8x5 support

                                                                                                                      Piaseczno, dnia 14.02.2020r.

Znak sprawy: DAG-2711-T 2-3 /MJ/2020

 

                                                                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  wykonanie  usługi odnowienia 55  licencji  antywirusowego Webroot , zakup 5 licencji oprogramowania antywirusowego Webroot oraz

odnowienie subskrypcji dwóch urządzeń Fortigate, 30E oraz 70D, 8x5 support

dla  PUP w Piasecznie poniżej 30 000 euro.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Odnowienie 55  licencji antywirusowego Webroot ,  zakup 5 licencji oprogramowania antywirusowego Webroot

Odnowienie subskrypcji dwóch urządzeń Fortigate, 30E oraz 70D, 8x5 support

 

 

Opis czynności do wykonania podczas aktualizacji licencji urządzeń Fortigate 30E, Fortigate 70D oraz oprogramowania antywirusowego Webroot:

 

 • Analiza dotychczasowego środowiska sieciowego bezpośrednio związana z posiadanymi przez Urząd urządzeniami Fortigate 30E oraz Fortigate 70D obejmująca sprawdzenie i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • Przeprowadzenie pomiarów przepustowości węzłów sieci doprowadzonych bezpośrednio do urządzeń Fortigate i ewentualne usunięcie nie w pełni sprawnych połączeń
 • Aktualizacja oprogramowania urządzeń Fortigate do wersji najnowszej w dniu wykonywania usługi
 • Należy zaznaczyć iż każde z urządzeń znajduje się w innej lokalizacji geograficznej więc wymagana jest wizyta w każdej z nich
 • Omówienie dotychczas stosowanych polityk bezpieczeństwa i skonfrontowanie ich z nowymi potrzebami
 • Przekonfigurowanie tuneli VPN pomiędzy wszystkimi lokalizacjami zgodnie z zaleceniami związanymi z RODO
 • Rekonfiguracja i modułów UTM – głównie pod kątem nowo wprowadzonych funkcjonalności i zmian – w szczególności WebFiltering, ApplicationControll oraz IPS
 • Konfiguracja tunelu SSL VPN do zdalnego zarządzania usługami sieciowymi poprzez nową wersję klienta (FortiClient)
 • Wykonanie kopii zapasowej ustawień urządzeń
 • Testy przeciążeniowe urządzeń zarówno na samym firewall’u jak i na poszczególnych modułach UTM
 • Wszystkie czynności przeprowadzone w ramach urządzeń Fortinet muszą być wykonane przez inżyniera posiadającego certyfikat NFS 4
 • Weryfikacja poprawności aktualizacji licencji oprogramowania Webroot poprzez konsolę centralnego zarządzania
 • Weryfikacja i aktualizacja wersji oprogramowania na wszystkich stacjach roboczych oprogramowania Webroot
 • Analiza i ewentualna rekonfiguracja polityk bezpieczeństwa przypisanych do poszczególnych grup w konsoli centralnego zarządzania oprogramowania Webroot

Ochrona antywirusowa programu Webroot kończy się z dniem 2 marca 2020r.

III Zasady dokonywania rozliczeń

      Zapłata za świadczoną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego   wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem    

          mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury

 

 IV.     Termin realizacji zamówienia:

           Usługa będzie realizowana w terminie 12 miesięcy od dnia 02.03.2020 r

a) V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do   

            zapytania ofertowego,

b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 1. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)
  1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia                

    podwykonawcom.

 1. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  był fabrycznie nowy i pochodził z             

    oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 3. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
 4. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

        ,,Na świadczenie usługi odnowienia 55 licencji oraz zakup 5 licencji oprogramowania antywirusowego Webroot oraz odnowienia subskrypcji dwóch urządzeń Fortigate, 30E oraz 70D, 8x5 support w PUP w Piasecznie”

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania beza podania przyczyn.

  VII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 25.02.2020r. do godziny 1500 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, w dniu 26.02.2020 r. o godzinie 830.
 3. Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 4. Osoby do kontaktu :  Karol Wiśniewski tel. 22 7376219 – merytorycznie

                                  Magdalena Jankowska  tel. 22 7376218 – formalno-prawnie

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

IX.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

łączna cena ofertowa (brutto) – 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

      Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

 C = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

        Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

X. Wykaz załączników

Formularz ofert - Zał. nr 1,

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 14.02.2020
Data modyfikacji : 14.02.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Jankowska
Autor :
Liczba wejść: 420