Zapytanie dot. kompleksowej obsługi urządzeń drukujących obejmująca przeglądy, naprawy i konserwację oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych

                                                                                                                              Piaseczno, dnia 05.02.2020r.

Znak sprawy: DAG-2711-T 1-3 /EB/2020

 

 

                                                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  wykonanie  usługi systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących obejmująca przeglądy, naprawy i konserwację oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę obliczaną na podstawie liczby wykonywanych wydruków)

w PUP w Piasecznie poniżej 30 000 euro.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231250393, Regon:016183703

 

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania minimalne dotyczące systemu monitorującego i raportującego:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.            Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania  kompleksowej obsługi systemu urządzeń drukujących obejmującej: przeglądy, naprawy i konserwację oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę obliczaną na podstawie liczby wykonywanych wydruków w PUP w Piasecznie.

2.            Szczegółowe zestawienie drukarek wraz z wyłączeniami serwisowymi sprzętu (na które Zamawiający posiada umowy serwisowe przez cały okres trwania umowy), których dotyczy niniejsze postępowanie zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3.            Ilość wydruków ma charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do wykonania wydruków  w podanych ilościach, a po stronie Wykonawcy podstaw do wysuwania roszczeń w przypadku wykonania wydruków  w ilościach mniejszych lub większych niż szacunkowe. Ilość wydruków  została zawarta w załączniku nr 1 formularzu ofertowym do Zapytania ofertowego.

Ilości poszczególnych wydruków  w ramach umowy  mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilości wydruków nie stanowią podstawy do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wydruki faktycznie wykonane.

4.            Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje:

a)            wykonywanie konserwacji i przeglądów  technicznych z częstotliwością dwa razy w ciągu trwania umowy, w terminach  uzgodnionych z Zamawiającym,

                a w szczególności:

 • całkowity demontaż drukarki, dokonywanie sprawdzenia drukarki pod względem uszkodzeń mechanicznych,
 • ocenę (ekspertyzę) stanu technicznego urządzeń,
 • odkurzanie drukarki z wszelkich nieczystości (toner, pył z papieru i kurz),
 • oczyszczenie układu skanowania drukarki mającego bezpośredni wpływ na jakość wydruku,
 • oczyszczenie układu napędowego drukarki,
 • oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy oraz grzewczy),
 • oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia),
 • wymianę uszkodzonych części,
 • montaż oczyszczonych elementów,       
 • sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów drukarki,     
 • oczyszczenie obudowy drukarki,
 • wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi  z tym, że kopie testowe wykonane podczas przedmiotowego testowania będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych wydruków,
 • wystawienie szczegółowej „karty serwisowej", będącej jednocześnie kartą gwarancyjną,

b)           naprawy  polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w tym dostawę i wymianę części zamiennych,

c)            dostawę tonerów które muszą być oryginalne, wyprodukowane przez producenta danego urządzenia, fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane, nienafabrykowane  oraz  dostawę i wymianę innych materiałów eksploatacyjnych,

d) dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego  jednostki,

e)  wykonanie regulacji urządzeń w celu wykonania kopii należytej (dobrej) jakości,

 

f) czas reakcji serwisowej liczony od momentu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy do godz.12.00. Jeżeli powiadomienie nastąpi po godz.12.00 Wykonawca przystąpi do realizacji następnego dnia roboczego do godz.12.00, przy czym Zamawiający informuje, że czas reakcji serwisowej winien wynieść maksymalnie 4 godziny,

g) czas naprawy nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do jej     wykonywania,

h) dostarczenie urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy lub wyższej w   przypadku usterki niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego (przy czym zgodność musi być zachowana w minimum następujących kryteriach: możliwość instalacji sterowników na komputerach Zamawiającego, prędkość wydruku, możliwość drukowania na kopertach, liczba stron wydrukowanych w ciągu minuty itd.),

 i)  odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych .

 

5.            Na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 12 miesięcznej.

 

6.            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia drukarki, powstałe z jego winy w czasie wykonywania napraw i innych czynności serwisowych oraz za dostarczone i wymienione części i materiały eksploatacyjne niezbędne do sprawnego działania urządzenia, w sposób zapewniający ciągłość jego pracy.

 

7.            Czynności serwisowe realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w miejscu użytkowania drukarki, w dni robocze i w godzinach urzędowania Zamawiającego. Wykaz lokalizacji:

            ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno,

            ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

           Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia usługi co jest ściśle  

           związane ze zmianą  lokalizacji Powiatowego Urzędu Pracy w trakcie trwania umowy 

           o czym poinformuje Wykonawcę na  piśmie nie później niż  na 14 dni przed planowaną    

           zmianą   lokalizacji urzędu. (siedziba   PUP będzie w obrębie  Piaseczna)

 

8.            W razie konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, przed przetransportowaniem urządzenia do jego siedziby, konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na wykonanie usługi oraz dokumentu (protokołu) zezwalającego na jego wywóz, z wyszczególnieniem: typu drukarki, nr fabrycznego, nr inwentarzowego, oraz przebiegu . W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy, w momencie odbierania urządzenia od Zamawiającego.

 

9.            W przypadku niemożności dokonania naprawy urządzenia - niezależnego od Wykonawcy (brak możliwości pozyskania części - zaniechanie produkcji, urządzenie niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zużycie, itp. ) Wykonawca przedstawi ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego danego urządzenia celem wycofania sprzętu z eksploatacji.

10.          Prowadzenie i potwierdzenie miesięcznej ewidencji ilości wykonanych wydruków w poszczególnych formatach dokonywane będzie w oparciu o system zliczania wydruków funkcjonujący u Zamawiającego.

11.          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oraz asortymentu drukarek (poprzez zmniejszenie lub zwiększenie) a także zmianę ich lokalizacji w przypadku zmian organizacyjnych. Zmiana taka nie będzie miała znaczenia dla sposobu obliczania wynagrodzenia.

12.          Zamawiający zastrzega możliwość wymiany zużytego sprzętu na nowy poprzez wycofanie starego urządzenia z eksploatacji i zastąpienie go nowym, bez wpływu na cenę oraz pozostałe warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz  umowie.

13.          Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia usługi co jest ściśle  

związane ze zmianą  lokalizacji Powiatowego Urzędu Pracy w trakcie trwania umowy o  czym poinformuje Wykonawcę na  piśmie nie później niż  na 14 dni przed planowaną   zmianą   lokalizacji urzędu. (siedziba   PUP będzie w obrębie  Piaseczna)

 

 

III. Minimalne wymagania dotyczące systemu monitorującego i raportującego:

System musi posiadać funkcjonalność monitorowania sieciowych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych oraz lokalnych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych* - w zakresie ilości wydrukowanych stron, stanów materiałów eksploatacyjnych oraz awarii.

w środowisku druku mają znaleźć się także urządzenia bez dostępu do sieci.

 

1.            ARCHITEKTURA SYSTEMU

 

System musi mieć możliwość instalacji w chmurze lub środowisku On-Site u Użytkownika Końcowego, który tworzy własną „Chmurę”.

Aplikacja ma być niezależna od systemu operacyjnego (agent i serwer) - możliwa jest instalacja na środowiskach Windows, Linux oraz MacOS

 

Możliwość instalacji Agenta w sieci chronionej przez serwer proxy.

Wszystkie moduły Systemu mają być uruchamiane automatycznie bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Komunikacja pomiędzy agentem i serwerem ma być szyfrowana z użyciem protokołu https

Konfiguracja systemu ma odbywać się przez jednolity interfejs www za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Agent nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji po zakończeniu instalacji – harmonogram

odczytu urządzeń i zakresy skanowanych adresów są konfigurowane z poziomu serwera.

System ma mieć możliwość sprawdzania statusu monitorowanego urządzenia drukującego w dowolnym momencie z poziomu konsoli aplikacji.

System ma zapewnić automatyczne skanowanie sieci komputerowej w celu wykrycia nowych urządzeń drukujących.

System ma pobierać z urządzeń drukujących tylko niezbędne dane by ograniczyć ruch w sieci

System musi mieć możliwość udostępniania WebService do integracji z innymi Systemami Informatycznymi.

System ma pozwalać na samodzielne definiowanie ról użytkowników i ograniczanie im dostępu do konkretnych modułów systemu.

 

2.            KOMPATYBILNOŚĆ

System ma wspierać sieciowe urządzenia drukujące jak i drukarki podłączone lokalnie do komputera za pośrednictwem interfejsu USB.

Dodanie obsługi dla nowych modeli urządzeń ma być zrealizowane nie dłużej niż w ciągu 8 godzin roboczych, użytkownik ma być jest powiadomiony o dodaniu obsługi dla danej Maszy Komunikacja z urządzeniami sieciowymi ma opierać się na protokołach SNMPv1, SNMPv2, http(s), SNMPv3, NPAP. System ma wspierać wszystkie powyższe protokoły.

System z urządzeń lokalnych (USB) musi mieć możliwość pobierania informacji o licznikach o materiałach eksploatacyjnych i alarmach urządzenia.

Komunikacja z urządzeniami lokalnymi ma opierać się o protokoły LEDM, PJL, PML. System ma wspierać wszystkie powyższe protokoły.

System ma umożliwiać przypisywanie urządzeń drukujących do placówek, budynków, osobnych biur itp., co pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistej struktury rozmieszczenia urządzeń u klienta końcowego.

System ma dawać możliwość przypisania cen za materiał eksploatacyjny w zależności od modelu oraz dostawcy materiału.

System ma dawać możliwość podglądu wybranych urządzeń w placówce poszczególnym użytkownikom.

System ma dawać możliwość dodania opiekuna do placówki w ramach danego kontraktu System ma umożliwiać szybkie filtrowanie urządzeń drukujących po lokalizacji.

 

3.            ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI

System ma dawać możliwość podglądu historii liczników urządzenia z podziałem na placówki w których dane urządzenie było eksploatowane. System ma wyszukiwać urządzenia we wskazanych zakresach adresów IP.

System ma wykrywać sieć w której agent został zainstalowany i skanować ją w poszukiwaniu drukarek (musi posiadać możliwość wyłączenia tej funkcjonalności)

System musi mieć możliwość automatycznego przypisywania urządzeń do placówek na bazie ich adresów IP.

System ma obsługiwać komunikację z urządzeniami drukującymi za pośrednictwem nazw hostname.

System ma wskazywać najbardziej obciążone urządzenia drukujące.

System ma dawać możliwość przypisywania MPK, lokalizacji oraz dodatkowych parametrów do monitorowanych urządzeń drukujących.

System ma pozwalać na przypisywanie do urządzeń parametrów, których wartości są pobierane z urządzenia przy pomocy protokołu SNMP – tak by można było w ten sposób pobrać z maszyny dodatkowe informacje np. wersję firmware. System ma umożliwiać załadowanie mapy danej placówki/biura i rozmieszczenie na niej urządzeń drukujących – taka informacja jest pożądana i może być przydatna np. dla administratora/opiekuna kontraktu/serwisanta.

 

4.            ZARZĄDZANIE TONERAMI

System musi pobierać z urządzenia drukującego informację o wszystkich materiałach eksploatacyjnych w urządzeniu.

System ma wykrywać pojemności zainstalowanego materiału eksploatacyjnego.

System ma obsługiwać wymiany tonerów, bębnów światłoczułych oraz materiałów serwisowych niezależnie od producenta urządzenia drukującego.

System ma dawać możliwość wykrywania dat instalacji i dezinstalacji materiałów eksploatacyjnych (na podstawie nr seryjnego materiału, lub zmiany poziomu)

System musi mieć możliwość zapisywania numerów seryjnych materiałów eksploatacyjnych jeżeli są podawane przez urządzenie drukujące.

System ma generować prognozę stanów materiałów eksploatacyjnych w oparciu o historię ilości wydruków.

System ma dawać możliwość obsługi pełnego procesu logistyki materiału od momentu wygenerowania zamówienia do instalacji w urządzeniu.System musi mieć możliwość weryfikacji wydajność i pokrycia wydruku dla materiałów, które raportują swoją pojemność. System ma alarmować użytkownika, gdy materiał zużywa się zbyt szybko.

System musi weryfikować poprawność wymiany materiału tj sprawdza czy jego wydajność zgadza się z zamówionym materiałem i czy poziom „nowego” materiału jest dostatecznie wysoki.

System ma udostępniać funkcjonalność „koszyka” do obsługi zamówień na materiały eksploatacyjne. Koszyk ma być indywidualny dla każdego użytkownika, lub współdzielony między wszystkie osoby z dostępem do modułu zamówień.

 

 

5.            ROZLICZENIA WYDRUKÓW

 

System musi dawać możliwość rozliczenia per strona lub per toner.

System musi dawać możliwość rozliczania wydruków A3, A4, Mono, Kolor, Duplex oraz licznika skanów.

System musi dawać możliwość swobodnego definiowania progów wydrukowanych stron i różnych kosztów za stronę w progach.

System musi dawać możliwość przypisania indywidualnych kosztów do danego modelu (lub egzemplarza) drukarki.

System musi dawać możliwość uwzględnienia pakietu darmowych stron w ramach abonamentu. System musi dawać możliwość przypisywania cen zakupu i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych.

System musi dawać możliwość konfiguracji okresu rozliczeniowego dla danego klienta (domyślnie pierwszy dzień miesiąca)

Raport rozliczeniowy ma dostarczać gotowe dane do faktury – podsumowany koszt całego kontraktu z rozbiciem na maszyny, wydruki mono/kolor, skany itp.

 

6.            ALARMY

System ma dawać możliwość zgłaszania problemów z urządzeniami z poziomu aplikacji.

System ma automatycznie wykrywać błędy urządzeń.

System musi mieć możliwość sugerowania poziomów ważności alarmów.

Musi też mieć możliwość segregowania alarmów pod kątem wyszkolenia osoby która może naprawić daną awarię.

 

7.            SERWIS

Aplikacja może pozwalać użytkownikom na zgłaszanie usterek urządzeń drukujących.

Zgłoszenie serwisowe może być dodane ręcznie, lub wygenerowane na podstawie alarmu zgłoszonego przez maszynę.

System ma zapewniać pełną obsługę zgłoszeń serwisowych, od zgłoszenia problemu, przez wysłanie serwisanta po akceptację naprawy.

 

8.            WYMAGANE POWIADOMIENIA

powiadomienia mailowe o dezaktywacji urządzenia drukującego;

powiadomienie o instalacji nowego urządzenia drukującego w sieci;

powiadomienia o nowym zamówieniu materiału eksploatacyjnego;

powiadomienie o wysłaniu materiału eksploatacyjnego do urządzenia drukującego przez magazyn;

powiadomienia z raportami rozliczeniowymi oraz sprzętowymi. powiadomienia o nieodpowiadających maszynach

powiadomienie o zmianie w zgłoszeniu serwisowym

możliwość konfiguracji harmonogramu wysyłania powiadomień

możliwość konfiguracji układu raportów (wyświetlanych w aplikacji i wysyłanych e-mailem)– zmiana wyświetlanych kolumn i ich kolejności

 

 

IV. Zasady dokonywania rozliczeń

      Zapłata za świadczoną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego     

      wskazany na fakturze, zgodnie z tzw. Biała Listą Podatników, z zastosowaniem   

      mechanizmu podzielonej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

      prawidłowo wystawionej faktury

 

 V. Termin realizacji zamówienia:

       Usługa będzie w terminie 12 miesięcy od dnia 22.02.2020 r. lub do wcześniejszego 

       wykorzystania kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

 

 VI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.            Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

    b) aktualny dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności np. Odpis z     właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEIDG) potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

    c) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienia do podpisania ofert nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę)

2.            Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia ofertowego.

3.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.            Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia                

    podwykonawcom.

5.            Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  był fabrycznie nowy i pochodził z            

    oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

6.            Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.            Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.            Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

9.            Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

10.          Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno i oznakować w następujący sposób:

     Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

        ,,Na świadczenie kompleksowej obsługi systemu urządzeń drukujących 

w PUP w Piasecznie obejmująca przeglądy , naprawy i konserwację oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę obliczaną na podstawie liczby wykonywanych wydruków w/w systemu dla PUP w Piasecznie”

 

11.          Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.          Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

13.          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.  Procedura Udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona na każdym etapie postępowania beza podania przyczyn.

VII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1)            Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie      w Sekretariacie do dnia 14.02.2020r. do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem      przedstawionym w punkcie zapytania ofertowego.  Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską.

2)            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, w dniu                     

14.02.2020 r. o godzinie 1230.

3)            Oferty złożone  po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.

4)            Osoby do kontaktu :  Karol Wiśniewski tel. 22 7376219 – merytorycznie

                                       Ewa Baniak  tel. 22 7376218 – formalno-prawnie

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1)            Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2)            Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

3)            Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia. Zmiana cen ustalonych przez Wykonawcę możliwa jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług.

4)            Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5)            Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6)            Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia.

IX.          Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

łączna cena ofertowa (brutto) – 100%

 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

      Najniższa łączna cena ofertowa spośród złożonych ofert

 C = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

        Łączna cena ofertowa badanej oferty

 

1)            Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2)            Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

3)            W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

b)           X. Wykaz załączników

Formularz ofert - Zał. nr 1,

Spis drukarek wykorzystywanych w urzędzie, załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2020
Data modyfikacji : 14.02.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 269