Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON
01618370300000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@piaseczno.praca.gov.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
e.baniak@puppiaseczno.com
Telefon kontaktowy
224842669
Data
2021-03-29
Miejscowość
Piaseczno
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat
Powiat piaseczyński
Gmina
Piaseczno (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Lokal zajmowany przez urząd pracy znajduje się na trzech kondygnacjach budynku, posiada klatkę schodową. Budynek jest
również wyposażony w windę osobową dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób
niewidomych (oznakowanie alfabetem Braille’a. Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa od ul. Czajewicza, dwa od tyłu
budynku, od strony parkingu- od ul. Nadarzyńskiej. Od parkingu do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przez
wejście główne od strony ul. Czajewicza – oznaczone jako wejście A istnieje również możliwość wstępu dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich (nachylenie powierzchni).
Przy drzwiach znajduje się dodatkowo dzwonek alarmowy. Na parkingu przed budynkiem od strony Nadarzyńskiej wyznaczono
2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe są oznakowane znakiem poziomym i pionowym, nie
są wyposażone w parkometry.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url
ID a11y-status
ID a11y-data-sporzadzenie www.piaseczno.praca.gov.pl
[ X ] Częściowo zgodna
2020-02-12


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej
Zgodność z UdC bip.puppiaseczno.com
[ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń: formularz kontaktowy nie posiada
dowiązanych etykiet tekstowych, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Ponadto strona internetowa
piaseczno.praca.gov.pl jest częścią Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (skrót: Wortal PSZ). Oznacza to, że: Wortal PSZ
zawiera strony internetowe wszystkich Urzędów Pracy w Polsce, strona piaseczno.praca.gov.pl jest jedną z wielu stron PSZ,
celem zachowania jednakowego wyglądu wszystkich stron w Wortalu PSZ - układ i szablon naszej strony jest zgodny z
zaleceniami Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (skrót: DI MRPiPS), powyższa zasada
dotyczy również ogólnych treści publikowanych na stronie, której autorem jest DI MRPiPS, informacja o autorze oraz data
publikacji dostępna jest w nagłówku artykułu.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego: [ X ] NIE
[ X ] TAK
[ X ] od razu
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
1
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
tłumacz języka migowego na warsztatach ABC przedsiębiorczości 1 raz
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
20
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
- dzwonek przy drzwiach wejściowych - otwarcie ciężkich i dużych drzwi wejściowych przez pracownika,
- oprowadzanie osoby niewidomej przez pracownika na Targach Pracy,
- wykorzystanie tekstu pisanego w komunikacji z klientem, który nie chce korzystać z wideotłumacza
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 01.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 36